over ons

Het Nederlands Palestina Komitee (NPK) – opgericht in 1969 – ziet zich als onderdeel van een mondiale beweging tegen uitbuiting, onderdrukking, discriminatie en racisme. Vanuit deze visie streeft het NPK naar versterking van de solidariteit met de Palestijnen.

Het eind 19e eeuw in gang gezette zionistische project in Palestina behelst de systematische kolonisatie van Palestina, die onverbrekelijk verbonden is met de verdrijving, onderdrukking en marginalisering van de autochtone Palestijnse bevolking en de verwoesting van hun samenleving.

Het NPK steunt de strijd van de Palestijnen tegen het zionistische project in Palestina en komt op voor verwezenlijking van hun rechten – individueel en collectief – zoals verankerd in het internationaal recht en in mensenrechtenverdragen.

In 2005 – een jaar na het advies van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag inzake het internationaalrechtelijk illegale karakter van de Muur en de joodse nederzettingen in de sinds 1967 bezette Palestijnse Gebieden – is door een platform bestaande uit ruim 100 Palestijnse NGO’s opgeroepen tot een internationale campagne van boycot, desinvesteren en sancties (BDS), gericht tegen Israel.

Het politieke programma dat aan deze oproep ten grondslag ligt, is gebaseerd op het internationaal recht en gaat uit van het beginsel van gelijkheid en gelijkberechtiging van Palestijnen en joodse Israeli’s evenals van het recht op terugkeer en compensatie van de Palestijnse vluchtelingen.

Het NPK ondersteunt deze oproep en dit politieke programma, veroordeelt elke poging om buiten de Palestijnen om over hun toekomst te beslissen en onderschrijft het uitgangspunt dat alle Palestijnen – binnen en buiten Palestina – een stem moeten hebben in de besluitvorming over zaken die hun welzijn en hun toekomst raken.

Het NPK wil zijn doelstelling realiseren door het verspreiden van informatie, het beïnvloeden van de publieke opinie en de politiek, het opbouwen van druk op Israel, evenals het verlenen van materiële en immateriële steun aan de Palestijnen.

Het bestuur van het Nederlands Palestina Komitee bestaat uit:

Robert Soeterik (voorzitter), José Mooren (secretaris-penningmeester), Ibrahim al-Baz
(lid) en Wim Lankamp (lid).

Het Nederlands Palestina Komitee is een organisatie van vrijwilligers.

jaarverslag 2023

oude NPK website

Koop geen producten uit Israel flyer