Aan de vooravond van de Israelische ‘strafexpeditie’ tegen Gaza (plus verklaring Nederlands Palestina Komitee van 7 oktober)

uit het redactioneel van Soemoed – jaargang 51, nummer 5 (september-oktober 2023)
 

GAZA

Bij het ter perse gaan van dit nummer van Soemoed is de confrontatie in en rond de Strook van Gaza dramatisch geëscaleerd. Wat ‘Gaza’ betreft moeten wij ons hier beperken tot een redactioneel commentaar. 

De verrassingsaanval van HAMAS-strijders op 7 oktober vanuit de Strook van Gaza op de ‘grensovergang’ Erez en op een aantal militaire posten, gevolgd door een bloedbad onder non-combattanten – een oorlogsmisdaad – in nabij gelegen kibboetsen en onder bezoekers van een muziekfestival, heeft in Israel een grote schok teweeg gebracht. Het inmiddels breed levende idee dat het conflict met de Palestijnen – na decennia van kolonisatie, onderdrukking en geweld – ‘te managen’ was (Shimon Peres), is volstrekt onjuist gebleken.

Dat idee is in de praktijk overgenomen door Westerse regeringen die stelselmatig hebben geweigerd daadwerkelijk tegen de onderdrukking van de Palestijnen door Israel op te treden. Integendeel: de onderlinge banden worden op veel terreinen steeds verder aangehaald.  Inmiddels is ook een aantal Arabische regimes – door de Verenigde Staten daarin sterk aangemoedigd dan wel onder druk gezet – de weg van ‘normalisering van de betrekkingen met Israel’ ingeslagen.

Na 7 oktober hebben de Verenigde Staten en regeringen van de Europese staten zich eensgezind achter Israel geschaard door te verklaren dat (de koloniaal-expansionistische apartheidsstaat)  ‘Israel het recht heeft zich te verdedigen’. Die stellingname hebben zij met diplomatieke en (in enkele gevallen) militaire steun onderstreept.

Alles welbeschouwd is men zo het regime van Benjamin Netanyahoe te hulp geschoten. Maar wacht even: dat was toch de ‘meest rechtse regering in de geschiedenis van Israel’, met rechts-extremisten op belangrijke ministersposten, die de onderdrukking van de Palestijnen en de kolonisatie van hun grondgebied het afgelopen jaar verder aangejaagd hebben ? Kort na 7 oktober is die regering verbreed met de partij van oud-Opperbevelhebber van de Israelische Strijdkrachten Benny Gantz, die in de verkiezingscampagne van 2021 nog dreigde ‘delen van de Strook van Gaza naar het Stenen Tijdperk terug te zullen bombarderen’. Zo ongeveer wat zich nu voor onze ogen voltrekt.

Kolonisatie, onderdrukking en geweld – ofwel ‘de context’. Het lijkt taboe om het na 7 oktober daarover te hebben. Vanuit de positie van de pleitbezorgers van de Staat Israel is dat begrijpelijk: ‘de context’ is voor het pro-Israelische kamp sterk belastend – en daarmee in het voordeel van de Palestijnen.  Neem het simpele gegeven dat Israel Palestijnen bezet houdt – niet omgekeerd ! Dat in het gebied dat zich uitstrekt van de Middellandse Zee tot aan de rivier de Jordaan  zes miljoen joodse Israeli’s proberen om zes miljoen Palestijnen eronder te houden en daarbij geen methode schuwen – inclusief het begaan van oorlogsmisdaden.

Ook na 7 oktober zijn er door Israel nieuwe oorlogsmisdaden begaan: grootschalige  bombardementen op stedelijke centra; de oproep tot vertrek van rond 1 miljoen Palestijnen uit het noordelijk deel van de Strook van Gaza; een algeheel verbod op de import van voedsel, medicijnen en brandstof, waardoor de elektriciteitsvoorziening stil komt te liggen – en daarmee de watervoorziening en de gezondheidszorg. Daarbij is door de minister van Defensie Yoav Gallant genocidale taal gebezigd : ‘Wij vechten tegen mensendieren [human animals] en treden tegen hen dienovereenkomstig op’. Wat Gallant hier openlijk zegt, zal ongetwijfeld door veel joodse Israeli’s worden onderschreven.

De geïncasseerde klap van 7 oktober lijkt voor de rechtse extremisten binnen de Israelische regering en daarbuiten vooral ook een historische kans te bieden. Al jaren sturen zij aan op het creëren van verder aangescherpte verhoudingen met de Palestijnen – in Palestina’48/Israel, op de Westelijke Jordaanoever (inclusief Oost-Jerusalem) en ten aanzien van de Palestijnen in de Strook van Gaza – waarin een ‘Tweede Nakba’ – massale verdrijving van Palestijnen – tot de opties moet gaan behoren. De afgelopen jaren leek in dit verband een speciale rol weggelegd te zijn voor de provocaties van rechts-religieuze joodse nationalisten in en rond de Aqsa-Moskee. Nu zal ‘7 oktober’ als katalysator kunnen gaan fungeren.

De bezoeken van achtereenvolgens Antony Blinken en Joe Biden aan Israel lijken vooral tot doel te hebben gehad om de Israelische leiding af te houden van het doorvoeren van de rechts-extremistische agenda. Tegelijk kan ervan uitgaan worden dat Israel van Washington voor een ‘strafexpeditie’ tegen HAMAS/Gaza het groene licht heeft gekregen. Daarom ook de samentrekking van Amerikaanse vlooteenheden in het oostelijk deel van de Middellandse Zee, vanwege het daarmee verbonden risico van escalatie in de regio.

Ondertussen zitten de 2,1 miljoen Palestijnse bewoners van Gaza tussen de raderen. Zij kunnen letterlijk en figuurlijk geen kant op en moeten afwachten tot het allemaal voorbij is. Velen van hen zullen door Israelische bombardementen en door de tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof/elektriciteit/water omkomen. Degenen die het overleven zullen eventueel terugkeren naar een zwaar beschadigde of totaal verwoeste  leefomgeving.

HAMAS hoopte met de verrassingsaanval de voor de Palestijnen uiterst negatieve status quo te doorbreken en de kwestie van de Palestijnen opnieuw op de politieke agenda te krijgen. Zal dit – ondanks alles – de uitkomst zijn: een besef dat het zo niet langer door kan gaan. Het is te vroeg om daarover – in welke richting dan ook – een zinnige uitspraak te doen.

_____________
 
 
VERKLARING NEDERLANDS PALESTINA KOMITEE  (7 oktober 2023)
 

DE AANVAL

Politici in Nederland struikelen over elkaar heen in hun adhesiebetuigingen aan het adres van Israel, na de grootschalige aanval van HAMAS van vandaag op Israelische doelen. De media lijken op hun beurt de Israelische berichtgeving over de ontwikkelingen klakkeloos over te nemen(is men onbekend met Israelische oorlogspropaganda?)

In de uitspraken van politici en in de berichtgeving gaat het uitsluitend over de aanval van HAMAS. Zoals zo vaak ontbreekt de context volledig.

De aanval van HAMAS komt niet uit de lucht vallen. De Palestijnen in Gaza staan bloot aan structureel Israelisch geweld– onder meer in de vorm van een al 17 jaar van kracht zijnde algehele blokkade. Door de blokkade  is Gaza van de buitenwereld afgesneden geraakt. De leefomstandigheden zijn als gevolg daarvan inmiddels dramatisch verslechterd (zij zijn ‘voor mensen onleefbaar’ geworden, zoals jaren geleden al door de VN is vastgesteld).

De Palestijnen in Gaza hebben in die situatie twee keuzen: geheel in de ellende wegzakken en van de politieke agenda verdwijnen; of de aandacht van de wereld opnieuw op hun situatie vestigen door tot de aanval over te gaan.

Politici stellen dat ‘Israel het recht heeft om zich te verdedigen’. Maar het is Israel dat Palestijnen bezet houdt, niet omgekeerd; Israel knijpt Gaza af, niet omgekeerd. Toonaangevende mensenrechtenorganisaties hebben Israelische apartheid jegens de Palestijnen inmiddels gedegen gedocumenteerd.

Omdat alle politieke wegen afgesloten zijn om in de situatie verandering te brengen, hebben de Palestijnen in Gaza (en elders) het recht om zich – ook gewapenderhand – tegen hun onderdrukking te verzetten.

Nederlands Palestina Komitee

Amsterdam, 7 oktober 2023

______________

THE ATTACK 

Politicians in the Netherlands are tripping over each other in their expressions of support for Israel, following today’s large-scale attack by HAMAS on Israeli targets. The media, for their part, seem to blindly copy the Israeli reporting of the developments (are they unfamiliar with Israeli war propaganda ?).

In the statements of politicians and in the reporting it is exclusively about the attack of HAMAS. As so often, the context is completely missing.

HAMAS’ attack does not come out of the blue. Palestinians in Gaza are subject to structural Israeli violence – among other things-in the form of an overall blockade that has been in place for 17 years. The blockade has cut Gaza off from the outside world. As a result, living conditions have now deteriorated dramatically (they have become ‘unlivable for human beings’, as identified years ago by the UN).

In this situation, the Palestinians in Gaza have two choices: sink completely into misery and disappear from the political agenda; or refocus the world’s attention on their situation by going on the offensive.

Politicians argue that ‘Israel has the right to defend itself’. But it is Israel that occupies Palestinians, not the other way around; Israel squeezes Gaza, again not the other way around. Leading human rights organizations have now thoroughly documented Israeli apartheid against Palestinians.

With all political avenues closed to change the situation, Palestinians in Gaza (and elsewhere) have the right to resist their oppression – even by force of arms.

Netherlands Palestine Committee

Amsterdam, October 7, 2023